Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Nagy köszönet a segítségért és a szerződési mintáért a https://www.sylveescrochet.hu/ weboldalnak és kedves üzemeltetőének!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
hatályos: 2022.01.20.

1. Impresszum

Üdvözöljük oldalunkon!
Kérjük figyelmesen olvassa el az Emma Hobby Általános Szerződési Feltételeit, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. A jelen facebook oldalon, vagy e-mailben történő vásárlás (internetes vásárlás) a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Az európai uniós és a magyar jogszabályok alapján érvényesek az online úton megkötött szerződések, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a
hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül, melyre
vonatkoznak a szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezések, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

A megrendeléssel, szállítással és facebook oldalon található információkkal kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

2. Üzemeltetői adatok, információk
Cégnév: Adam Emma Mária egyéni vállalkozó
Székhely: 2030, Érd, Nagy Lajos utca 18
Facebook oldal üzemeltetője: Adam Emma Mária
E-mail: adamemma@freemail.hu

Adószám: 58120729-1-33
Nyilvántartási szám: 56752975
Főtevékenysége: 475104 – Kézimunka-kiskereskedelem
Bankszámlaszám: OTP
Szerződés nyelve: magyar
Facebook oldal: https://www.facebook.com/groups/emmahobby
Instagram oldal: Folyamatban az elkészítése.
weboldal: www.emmahobby.com

3. Vonatkozó jogszabályok

• A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
• évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
• évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
• évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
• 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

4. Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés;
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító
eszköz;
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
Termék: kizárólag termék mintákat árulunk;
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
Vevő/Ön: a facebook oldalon vagy e-mailben keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy;

5. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a
facebook oldalon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének
feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A facebook oldalunkon vagy e-mailen keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és
az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni.
Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a facebook oldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

7. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a facebook oldalak, az instagram oldal, a youtube csatorna, a pdf formátumban elkészített horgolási
termékek és azok minden képi és szöveges tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A facebook oldalakról, az instagram oldalról vagy a youtube csatornáról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak az adott felületre való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
Amennyiben a fentiekben említett felületek képi és/vagy szöveges tartalmak írásos engedély nélkül kerülnek felhasználásra, úgy a jogtalan felhasználó a tartalom használatáért köteles fizetni. A díjfizetés a felhasználás (megjelenés) első napjától számítandó! Összegszerűen 40.000.- ft/nap fizetendő.
A jogtulajdonos: Adam Emma Mária

8. Árak
Az árak forintban értendők. A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentes, így az árak ÁFÁ-t
nem tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

9. Megvásárolható termékek
A megvásárolható termékek és azok leírása megtekinthető a facebook oldalon, illetve egyedi megrendelés esetén az oldalnak írt üzenetben vagy e-mailben történő egyeztetés útján történik a megrendelés. Felhívjuk figyelmét, hogy a termékek egyedi, kézzel készített kézműves termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, nem garantálható, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy eltérések lehetségesek. Az ezen bekezdésben foglalt egyedi jelleg, kézműves készítés miatti eltérések nem jelentenek nem szerződésszerű teljesítést, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

10. A rendelés menete

A megrendelni kívánt termékeket a webshopban, a facebook oldalnak írt üzenetben, vagy e-mailben is meg tudja rendelni. A megrendelés a vételár teljes megfizetésével válik érvényessé.
Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termékek mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a
terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Ebben az esetben a 2008. évi XLVII. törvény
rendelkezései is az irányadóak, különös tekintettel a 4. § (1) bekezdésére. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
Ha bővebb információt szeretne kapni a mintákról, kérjük, hogy a megadott elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot velünk.
A megrendeléseket e-mail címre küldjük, a Vásárló lehetőség szerint helyesen írja be e-mail címét a rendelésbe.
Vásárló által helytelenül megadott e-mail cím esetén nem áll módunkban ismételten elküldeni a terméket.
Az esetlegesen felmerülő további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

11. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön megrendelőlapjának elküldését követő három munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön
rendelésének részleteit, melyben feltünteti a megrendelt termékek adatait, az igényelt szolgáltatások árát, a szállítási feltételeket, a teljes árat, valamint a megrendelés azonosítóját. A szerződés az Ön
által elküldött megrendelőlap az Eladó által történő elfogadásával és a teljes összeg megfizetésével jön létre. Ezek után a terméket elküldjük a vásárló által megadott e-mail címére.

12. Kedvezményekre vonatkozó általános szabályok
Az Eladó által a vevő részére kibocsátott ajándékutalványok, kedvezmény kuponok, valamint promóciós kódok (a továbbiakban: kedvezmények) esetében az alábbi szabályok érvényesek. A kedvezmények más kedvezménnyel (ajándékutalvánnyal, árengedménnyel, kedvezmény kuponnal, promócióval) nem vonhatók össze. A kedvezmények ajándékutalványra nem válthatók be.
A kedvezményeket csak az Eladó honlapján leadott online megrendelés során lehet beváltani érvényességi idejükön belül. Lejárt kedvezmény nem használható fel. Online megrendelésnél Vevőnek a kedvezményt biztosító kódot a megrendelő űrlapon kell egyértelműen feltüntetnie. Eladó fenntartja a jogot, hogy – a Vevővel egyeztetett módon – a Vevő részére korábban kibocsátott kedvezményeket a megrendelés visszaigazolásáig beváltsa.
A kibocsátott kedvezményeket Eladó egyedi kódok alapján nyilvántartja. A nyilvántartásban szerepel a kedvezmény kódja, mértéke vagy összege, a kibocsátás dátuma, a Vevő neve és email címe, valamint a beváltás ténye.

Vevő köteles a kedvezmény egyedi kódját titokban tartani, annak más személy részére történő tudomásra jutásáért, eltulajdonításáért, illetéktelen felhasználásáért Eladó felelősséget nem vállal.
Vevő a kedvezményeket harmadik fél részére átruházhatja, de ezzel lemond az általa igénybe vehető kedvezményekről. A harmadik fél a kedvezmények beváltását – a normál beváltás szabályain felül – a
Vevő nevének és/vagy email címének ismeretében teheti meg.
Amennyiben a még fel nem használt, és érvényességi idején belül lévő, a Vevő részére kibocsátott kedvezmény kód a Vevő számára elérhetetlenné válik, vagy megsemmisül, akkor azt az Eladó elektronikus formában Vevő részére eljuttatva pótolja, vagy a megrendelés során beváltja, amennyiben azt Vevő kifejezetten kéri.
A kedvezmények többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos.
A kedvezményekre vonatkozó szabályokat, valamint a kibocsátott kedvezmények érvényességi idejét az Eladó egyoldalúan jogosult módosítani. A szabályok módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt Eladó a honlapján közzétette, vagy a Vevő kifejezett tudomására hozta.

13. Kedvezmény kuponok
Az Eladó által a Vevő részére kibocsátott papír alapú, vagy elektronikus kedvezmény kupont a Vevő a kuponon feltüntetett kedvezmény mértékében (%-os kedvezmény) és a kuponon feltüntetett, de
legfeljebb a kibocsátástól számított 180 napon belül használhatja fel. Az egyes kedvezmények és promóciók nem vonhatók össze.

14. Promóciós kódok
Amennyiben a Vevő az Eladótól kedvezmény érvényestésére e-mail formájában promóciós kódot kap, azt Vevő az emailben feltüntetett határidőn belül használhatja fel online megrendelése során, az
emailben szereplő feltételek szerint, de legfeljebb a facebook oldalon található termékekre. Az egyes kedvezmények és promóciók nem vonhatók össze.

15. Fizetési módok
• Banki előre utalással történő teljesítés.
A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát e-mailben küldjük, a végösszeg kifizetését történő 3 napon belül.

16. Átvételi módok (minta esetén)
• E-mailben.

17. Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított minimum 14 nap, de legfeljebb 31 nap. A megvásárolt termék küldésének határideje tájékoztató jellegű, az ettől történő
eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott elküldési idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét
kifejezetten kizárja.

18. Jótállás
Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll rendelkezésére, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A vásárlót a jótállás joga nem illeti meg abban az esetben, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztót a jótállási időn belül, a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek. A garancia a termékre került, kész termékként vásárolt elemekre nem vonatkozik. Ezek esetében a gyártót terheli a felelősség és a javítási kötelezettség. Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

19. Termékszavatosság
Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek
sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
Egyebekben a jótállásra a Ptk. 6:168-6:170.§-ban foglaltak az irányadóak.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

20. Panaszok intézése
Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az
üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ köteles adni. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban
meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton kell rendezni, lehetőség szerint a felek közötti megállapodással, ellenkező esetben a fogyasztó lakóhelye
szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, felek az illetékes bíróságnál peres eljárást kezdeményezhetnek.

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Internet cím: https://www.facebook.com/groups/emmahobby
E-mail: adamemma@freemail.hu

21. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó
jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét
kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a
szerződés létrejöttét.

22. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

23. Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet, 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

Nagy köszönet a segítségért és a szerződési mintáért a https://www.sylveescrochet.hu/ weboldalnak és kedves üzemeltetőének!

Shopping Cart